Các loại Trái Cây

Danh sách các loại trái cây Việt Nam

Tên Trái CâyGiá
Trái Lêkima 1 kg45,000
Quả Bơ 1 kg80,000
Xoài Tượng 1 kg25,000
Xoài Tứ Quý 1 kgLiên hệ
Xem Thêm
Trái Lêkima 1 kg
45,000
Xem chi tiết
Quả Bơ 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Xoài Tượng 1 kg
25,000
Xem chi tiết
Xoài Tứ Quý 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Xoài Thái 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Xoài Keo 1 kg
27,000
Xem chi tiết
Xoài Đài Loan 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Xoài Cát Hòa Lộc 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Xoài Cát Chu 1 kg
25,000
Xem chi tiết
Trái Xoài 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Trái Vú Sữa 1 kg
50,000
Xem chi tiết
Trái Tho 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Trái Thanh Long 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Trái Táo 1 kg
45,000
Xem chi tiết
Trái TắC 1 kg
15,000
Xem chi tiết
Trái Sơn Trà 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Trái SầU Riêng 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Trái Salacca 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Trái Măng Cụt 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Trái Mãng Cầu Xiêm 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Trái Mận 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Trái Mận Hồng Đào 1 kg
69,000
Xem chi tiết
Trái Mận Da Người 1 kg
25,000
Xem chi tiết
Trái Mận Bắc 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Trái Mận An Phước 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Trái Dứa 1 kg
25,000
Xem chi tiết
Trái Dưa Hấu 1 kg
10,000
Xem chi tiết
Trái Dưa Gang 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Trái Cóc 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Trái Chòi Mòi 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Trái Cam Xoàn 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Trái Cam Sành 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Trái Cam Mật 1 kg
18,000
Xem chi tiết
Quả Xoay 1 kg
25,000
Xem chi tiết
Quả Vải 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Quả Trám 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Quả Thanh Yên 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Quả Táo Tây 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Quả Táo Ta 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Quả Sung 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Quả Sơ Ri 1 kg
25,000
Xem chi tiết
Quả SấU 1 kg
45,000
Xem chi tiết
Quả Quýt Thái 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Quả Quýt 1 kg
26,000
Xem chi tiết
Quả Quýt Đường 1 kg
26,000
Xem chi tiết
Quả Ổi Nữ Hoàng 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Quả Ổi 1 kg
23,000
Xem chi tiết
Quả Ổi Đài Loan 1 kg
8,000
Xem chi tiết
Quả Óc Chó 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Quả Nhót 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Quả Nho 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Quả Nhãn Tiêu Da Bò 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Quả Nhãn Long 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Quả Nhãn 1 kg
50,000
Xem chi tiết
Quả Mơ 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Quả Mít Ướt 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Quả Mít Thái 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Quả Mít Nghệ 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Quả Mít 1 kg
35,000
Xem chi tiết
Quả Me Thái 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Quả Me Đậu Phộng 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Quả Lựu 1 kg
50,000
Xem chi tiết
Quả Lê 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Quả LạC Tiên 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Quả Khế 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Quả HồNg Quân 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Quả Hồng Mềm 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Quả HồNg 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Quả Hồng Giòn 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Quả HồNg Bì 1 kg
22,000
Xem chi tiết
Quả HạNh Đào 1 kg
350,000
Xem chi tiết
Quả Dừa Xiêm Xanh
Liên hệ
Xem chi tiết
Quả Dưa Vàng 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Quả Dừa Tam Quang 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Quả Dừa Sáp 1 kg
250,000
Xem chi tiết
Quả Dừa Nước 1 kg
50,000
Xem chi tiết
Quả Dưa Lưới 1 kg
65,000
Xem chi tiết
Quả Dừa Lửa
Liên hệ
Xem chi tiết
Quả Dưa Lê 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Quả Dừa Dứa
Liên hệ
Xem chi tiết
Quả Đu Đủ 1 kg
13,000
Xem chi tiết
Quả Điều 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Quả Dâu Tây 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Quả Đào 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Quả Chùm Ruột 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Quả Chanh 1 kg
15,000
Xem chi tiết
Quả Bười Năm Roi 1 kg
32,000
Xem chi tiết
Quả Bưởi Da Xanh 1 kg
50,000
Xem chi tiết
Quả Bưởi Bòng 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Quả Anh Đào 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổi Xá Lị 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Ổi Sẻ 1 kg
23,000
Xem chi tiết
Ổi Hồng Đào 1 kg
33,000
Xem chi tiết
Ô Mai 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Nho Khô 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Nhãn Xuồng Cơm Vàng 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Đại Táo 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Chuối Xiêm 1 kg
15,000
Xem chi tiết
Chuối Tiêu 1 kg
15,000
Xem chi tiết
Chuối Tá Quạ 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Chuối Sáp 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Chuối Nàng Tiên 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Chuối Hột 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Chuối Già 1 kg
16,000
Xem chi tiết
Chuối Cơm Lửa 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Chuối Cơm Chua 1 kg
25,000
Xem chi tiết
Chuối Cau 1 kg
19,000
Xem chi tiết
Chôm Chôm Nhãn 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Chanh Dây 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Chà Là 1 kg
110,000
Xem chi tiết

Bảng giá Các loại Trái Cây 2019

Tên Trái CâyGiá
Trái Lêkima 1 kg45,000
Quả Bơ 1 kg80,000
Xoài Tượng 1 kg25,000
Xoài Tứ Quý 1 kgLiên hệ
Xoài Thái 1 kg30,000
Xoài Keo 1 kg27,000
Xoài Đài Loan 1 kg20,000
Xoài Cát Hòa Lộc 1 kg40,000
Xoài Cát Chu 1 kg25,000
Trái Xoài 1 kg20,000
Trái Vú Sữa 1 kg50,000
Trái Tho 1 kg40,000
Trái Thanh Long 1 kg40,000
Trái Táo 1 kg45,000
Trái TắC 1 kg15,000
Trái Sơn Trà 1 kg20,000
Trái SầU Riêng 1 kgLiên hệ
Trái Salacca 1 kg120,000
Trái Măng Cụt 1 kg40,000
Trái Mãng Cầu Xiêm 1 kg30,000
Trái Mận 1 kg30,000
Trái Mận Hồng Đào 1 kg69,000
Trái Mận Da Người 1 kg25,000
Trái Mận Bắc 1 kgLiên hệ
Trái Mận An Phước 1 kg55,000
Trái Dứa 1 kg25,000
Trái Dưa Hấu 1 kg10,000
Trái Dưa Gang 1 kgLiên hệ
Trái Cóc 1 kg40,000
Trái Chòi Mòi 1 kgLiên hệ
Trái Cam Xoàn 1 kgLiên hệ
Trái Cam Sành 1 kg30,000
Trái Cam Mật 1 kg18,000
Quả Xoay 1 kg25,000
Quả Vải 1 kgLiên hệ
Quả Trám 1 kg130,000
Quả Thanh Yên 1 kgLiên hệ
Quả Táo Tây 1 kg40,000
Quả Táo Ta 1 kg30,000
Quả Sung 1 kg40,000
Quả Sơ Ri 1 kg25,000
Quả SấU 1 kg45,000
Quả Quýt Thái 1 kg60,000
Quả Quýt 1 kg26,000
Quả Quýt Đường 1 kg26,000
Quả Ổi Nữ Hoàng 1 kg30,000
Quả Ổi 1 kg23,000
Quả Ổi Đài Loan 1 kg8,000
Quả Óc Chó 1 kg130,000
Quả Nhót 1 kg40,000
Quả Nho 1 kg20,000
Quả Nhãn Tiêu Da Bò 1 kg30,000
Quả Nhãn Long 1 kg40,000
Quả Nhãn 1 kg50,000
Quả Na 1 kg40,000
Quả Mơ 1 kg20,000
Quả Mít Ướt 1 kg30,000
Quả Mít Thái 1 kg40,000
Quả Mít Nghệ 1 kg55,000
Quả Mít 1 kg35,000
Quả Me Thái 1 kgLiên hệ
Quả Me 1 kg30,000
Quả Me Đậu Phộng 1 kg30,000
Quả Lựu 1 kg50,000
Quả Lê 1 kgLiên hệ
Quả LạC Tiên 1 kg130,000
Quả Khế 1 kg30,000
Quả HồNg Quân 1 kg30,000
Quả Hồng Mềm 1 kg40,000
Quả HồNg 1 kg40,000
Quả Hồng Giòn 1 kgLiên hệ
Quả HồNg Bì 1 kg22,000
Quả HạNh Đào 1 kg350,000
Quả Dừa Xiêm XanhLiên hệ
Quả Dưa Vàng 1 kg30,000
Quả Dừa Tam Quang 1 kgLiên hệ
Quả Dừa Sáp 1 kg250,000
Quả Dừa Nước 1 kg50,000
Quả Dưa Lưới 1 kg65,000
Quả Dừa LửaLiên hệ
Quả Dưa Lê 1 kg40,000
Quả Dừa DứaLiên hệ
Quả Đu Đủ 1 kg13,000
Quả Điều 1 kgLiên hệ
Quả Dâu Tây 1 kg60,000
Quả Đào 1 kg30,000
Quả Chùm Ruột 1 kg40,000
Quả Chanh 1 kg15,000
Quả Bười Năm Roi 1 kg32,000
Quả Bưởi Da Xanh 1 kg50,000
Quả Bưởi Bòng 1 kg40,000
Quả Anh Đào 1 kgLiên hệ
Ổi Xá Lị 1 kg30,000
Ổi Sẻ 1 kg23,000
Ổi Hồng Đào 1 kg33,000
Ô Mai 1 kgLiên hệ
Nho Khô 1 kg200,000
Nhãn Xuồng Cơm Vàng 1 kgLiên hệ
Đại Táo 1 kg140,000
Chuối Xiêm 1 kg15,000
Chuối Tiêu 1 kg15,000
Chuối Tá Quạ 1 kg40,000
Chuối Sáp 1 kg30,000
Chuối Nàng Tiên 1 kg40,000
Chuối Hột 1 kg80,000
Chuối Già 1 kg16,000
Chuối Cơm Lửa 1 kg30,000
Chuối Cơm Chua 1 kg25,000
Chuối Cau 1 kg19,000
Chôm Chôm Nhãn 1 kg30,000
Chanh Dây 1 kg30,000
Chà Là 1 kg110,000