Liên Hệ 091 832 7819 để đặt quảng cáo

Danh Sách Các Loại Thịt Tươi

Thịt Tươi là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.

Tên Thịt TươiGiá
Xương Ống Heo 1 kg40,000
Vú Heo 1 kg140,000
Vú Dê 1 kg170,000
Tim Heo 1 kg160,000
Xem Thêm
Xương Ống Heo 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Thịt Vai Heo 1 kg
10,000
Xem chi tiết
Thịt Ức Bò 1 kg
299,000
Xem chi tiết
Thịt Trâu 1 kg
210,000
Xem chi tiết
Thịt Thỏ 1 kg
65,000
Xem chi tiết
Thịt Thăn Bò 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Thịt Nhím 1 kg
58,000
Xem chi tiết
Thịt Nạc Xay 1 kg
109,000
Xem chi tiết
Thịt Nạc Vai 1 kg
96,000
Xem chi tiết
Thịt Nạc Dăm 1 kg
106,000
Xem chi tiết
Thịt Lườn Bò 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Thịt Heo Rừng 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Thịt Heo Mọi 1 kg
135,000
Xem chi tiết
Thịt Heo 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Thịt Gân Bò 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Thịt Dê 1 kg
190,000
Xem chi tiết
Thịt Cừu 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Thịt Cốt Lết 1 kg
102,000
Xem chi tiết
Thịt Chuột Dừa 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Thịt Chuột Đồng 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Thịt Cá Sấu 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Thịt Bò Tơ Củ Chi 1 kg
275,000
Xem chi tiết
Thịt Bò 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Thịt Bê 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Thịt Bắp Bò 1 kg
279,000
Xem chi tiết
Thịt Ba Chỉ 1 kg
85,000
Xem chi tiết
Sườn Non Heo 1 kg
186,000
Xem chi tiết
Phi lê Heo 1 kg
128,000
Xem chi tiết
Phèo Non 1 kg
125,000
Xem chi tiết
Móng Heo 1 kg
106,000
Xem chi tiết
Móng Bò 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Lưỡi Heo 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Đuôi Heo 1 kg
159,000
Xem chi tiết
Đuôi Bò 1 kg
230,000
Xem chi tiết
Dồi Trường 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cật Heo 1 kg
146,000
Xem chi tiết
Bao Tử Heo 1 kg
105,000
Xem chi tiết
Bao Tử Bò 1 kg
200,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Thịt Tươi 2019

Tên Thịt TươiGiá
Xương Ống Heo 1 kg40,000
Vú Heo 1 kg140,000
Vú Dê 1 kg170,000
Tim Heo 1 kg160,000
Tim Bò 1 kg200,000
Thịt Vai Heo 1 kg10,000
Thịt Ức Bò 1 kg299,000
Thịt Trâu 1 kg210,000
Thịt Thỏ 1 kg65,000
Thịt Thăn Bò 1 kg220,000
Thịt Nhím 1 kg58,000
Thịt Nạc Xay 1 kg109,000
Thịt Nạc Vai 1 kg96,000
Thịt Nạc Dăm 1 kg106,000
Thịt Lườn Bò 1 kg220,000
Thịt Heo Rừng 1 kg150,000
Thịt Heo Mọi 1 kg135,000
Thịt Heo 1 kg80,000
Thịt Gân Bò 1 kg180,000
Thịt Dê 1 kg190,000
Thịt Cừu 1 kg150,000
Thịt Cốt Lết 1 kg102,000
Thịt Chuột Dừa 1 kg150,000
Thịt Chuột Đồng 1 kg120,000
Thịt Cá Sấu 1 kg170,000
Thịt Bò Tơ Củ Chi 1 kg275,000
Thịt Bò 1 kg220,000
Thịt Bê 1 kg220,000
Thịt Bắp Bò 1 kg279,000
Thịt Ba Chỉ 1 kg85,000
Tai Heo 1 kg90,000
Sườn Non Heo 1 kg186,000
Phi lê Heo 1 kg128,000
Phèo Non 1 kg125,000
Óc Heo 1 kg32,000
Móng Heo 1 kg106,000
Móng Bò 1 kg150,000
Lưỡi Heo 1 kg120,000
Giò Heo 1 kg96,000
Gan Bò 1 kg50,000
Đuôi Heo 1 kg159,000
Đuôi Bò 1 kg230,000
Dồi Trường 1 kg200,000
Cật Heo 1 kg146,000
Bao Tử Heo 1 kg105,000
Bao Tử Bò 1 kg200,000