Danh Sách Các Loại Thịt Tươi

Thịt Tươi là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.

Tên Thịt TươiGiá
Xương Ống Heo 1 kg40,000
Vú Heo 1 kg140,000
Vú Dê 1 kg170,000
Tim Heo 1 kg160,000
Xem Thêm
Xương Ống Heo 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Thịt Vai Heo 1 kg
10,000
Xem chi tiết
Thịt Ức Bò 1 kg
299,000
Xem chi tiết
Thịt Trâu 1 kg
210,000
Xem chi tiết
Thịt Thỏ 1 kg
65,000
Xem chi tiết
Thịt Thăn Bò 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Thịt Nhím 1 kg
58,000
Xem chi tiết
Thịt Nạc Xay 1 kg
109,000
Xem chi tiết
Thịt Nạc Vai 1 kg
96,000
Xem chi tiết
Thịt Nạc Dăm 1 kg
106,000
Xem chi tiết
Thịt Lườn Bò 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Thịt Heo Rừng 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Thịt Heo Mọi 1 kg
135,000
Xem chi tiết
Thịt Heo 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Thịt Gân Bò 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Thịt Dê 1 kg
190,000
Xem chi tiết
Thịt Cừu 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Thịt Cốt Lết 1 kg
102,000
Xem chi tiết
Thịt Chuột Dừa 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Thịt Chuột Đồng 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Thịt Cá Sấu 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Thịt Bò Tơ Củ Chi 1 kg
275,000
Xem chi tiết
Thịt Bò 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Thịt Bê 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Thịt Bắp Bò 1 kg
279,000
Xem chi tiết
Thịt Ba Chỉ 1 kg
85,000
Xem chi tiết
Sườn Non Heo 1 kg
186,000
Xem chi tiết
Phi lê Heo 1 kg
128,000
Xem chi tiết
Phèo Non 1 kg
125,000
Xem chi tiết
Móng Heo 1 kg
106,000
Xem chi tiết
Móng Bò 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Lưỡi Heo 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Đuôi Heo 1 kg
159,000
Xem chi tiết
Đuôi Bò 1 kg
230,000
Xem chi tiết
Dồi Trường 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cật Heo 1 kg
146,000
Xem chi tiết
Bao Tử Heo 1 kg
105,000
Xem chi tiết
Bao Tử Bò 1 kg
200,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Thịt Tươi 2019

Tên Thịt TươiGiá
Xương Ống Heo 1 kg40,000
Vú Heo 1 kg140,000
Vú Dê 1 kg170,000
Tim Heo 1 kg160,000
Tim Bò 1 kg200,000
Thịt Vai Heo 1 kg10,000
Thịt Ức Bò 1 kg299,000
Thịt Trâu 1 kg210,000
Thịt Thỏ 1 kg65,000
Thịt Thăn Bò 1 kg220,000
Thịt Nhím 1 kg58,000
Thịt Nạc Xay 1 kg109,000
Thịt Nạc Vai 1 kg96,000
Thịt Nạc Dăm 1 kg106,000
Thịt Lườn Bò 1 kg220,000
Thịt Heo Rừng 1 kg150,000
Thịt Heo Mọi 1 kg135,000
Thịt Heo 1 kg80,000
Thịt Gân Bò 1 kg180,000
Thịt Dê 1 kg190,000
Thịt Cừu 1 kg150,000
Thịt Cốt Lết 1 kg102,000
Thịt Chuột Dừa 1 kg150,000
Thịt Chuột Đồng 1 kg120,000
Thịt Cá Sấu 1 kg170,000
Thịt Bò Tơ Củ Chi 1 kg275,000
Thịt Bò 1 kg220,000
Thịt Bê 1 kg220,000
Thịt Bắp Bò 1 kg279,000
Thịt Ba Chỉ 1 kg85,000
Tai Heo 1 kg90,000
Sườn Non Heo 1 kg186,000
Phi lê Heo 1 kg128,000
Phèo Non 1 kg125,000
Óc Heo 1 kg32,000
Móng Heo 1 kg106,000
Móng Bò 1 kg150,000
Lưỡi Heo 1 kg120,000
Giò Heo 1 kg96,000
Gan Bò 1 kg50,000
Đuôi Heo 1 kg159,000
Đuôi Bò 1 kg230,000
Dồi Trường 1 kg200,000
Cật Heo 1 kg146,000
Bao Tử Heo 1 kg105,000
Bao Tử Bò 1 kg200,000