Danh Sách Các Loại Hạt

Các loại hạt mang nhiều giá trị dinh dưỡng.

Tên HạtGiá
Yến Mạch 1 kg185,000
Hạt Sachi 1 kg390,000
Hạt Phỉ 1 kg370,000
Hạt Mè 1 kg80,000
Xem Thêm
Yến Mạch 1 kg
185,000
Xem chi tiết
Hạt Sachi 1 kg
390,000
Xem chi tiết
Hạt Phỉ 1 kg
370,000
Xem chi tiết
Hạt Mè 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Hạt Lanh 1 kg
95,000
Xem chi tiết
Hạt Kê 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Hạt Hồ Trăn 1 kg
450,000
Xem chi tiết
Hạt Hồ Đào 1 kg
370,000
Xem chi tiết
Hạt Điều
320,000
Xem chi tiết
Hạt Đậu Ván 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Hạt Chia 1 kg
240,000
Xem chi tiết
Hạt Bắp 1 kg
8,000
Xem chi tiết
Đậu Xanh 1 kg
37,000
Xem chi tiết
Đậu Trắng 1 kg
55,000
Xem chi tiết
Đậu Ngự 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Đậu Nành 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Đậu Mỹ 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Đậu Hà Lan 1 kg
65,000
Xem chi tiết
Đậu Đỏ 1 kg
95,000
Xem chi tiết
Đậu Đen 1 kg
35,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Hạt 2019

Tên HạtGiá
Yến Mạch 1 kg185,000
Hạt Sachi 1 kg390,000
Hạt Phỉ 1 kg370,000
Hạt Mè 1 kg80,000
Hạt Lanh 1 kg95,000
Hạt Kê 1 kg90,000
Hạt Hồ Trăn 1 kg450,000
Hạt Hồ Đào 1 kg370,000
Hạt Điều320,000
Hạt Đậu Ván 1 kg150,000
Hạt Chia 1 kg240,000
Hạt Bắp 1 kg8,000
Đậu Xanh 1 kg37,000
Đậu Trắng 1 kg55,000
Đậu Ngự 1 kg90,000
Đậu Nành 1 kg40,000
Đậu Mỹ 1 kg120,000
Đậu Hà Lan 1 kg65,000
Đậu Đỏ 1 kg95,000
Đậu Đen 1 kg35,000