Danh Sách Các Loại Củ

Các loại củ mang nhiều giá trị dinh dưỡng.

Tên CủGiá
Su Hào 1kg10,000
Nghệ 1kg17,000
Khoai Tây 1kg20,000
Khoai Sọ 1kg45,000
Xem Thêm
Khoai Tây 1kg
20,000
Xem chi tiết
Khoai Sọ 1kg
45,000
Xem chi tiết
Khoai Môn 1kg
45,000
Xem chi tiết
Khoai Mỡ 1kg
40,000
Xem chi tiết
Khoai Lang 1kg
15,000
Xem chi tiết
Hành Tây 1kg
20,000
Xem chi tiết
Củ Tỏi 1kg
70,000
Xem chi tiết
Củ Tam Thất 1kg
350,000
Xem chi tiết
Củ Súng 1kg
340,000
Xem chi tiết
Củ Riềng 1kg
25,000
Xem chi tiết
Củ Năng 1kg
35,000
Xem chi tiết
Củ Mình Tinh 1kg
160,000
Xem chi tiết
Củ Lạc 1kg
45,000
Xem chi tiết
Củ Kiệu 1kg
90,000
Xem chi tiết
Củ Đinh Lăng 1kg
150,000
Xem chi tiết
Củ Dền 1kg
12,000
Xem chi tiết
Củ Cải Trắng 1kg
13,000
Xem chi tiết
Củ Cải Đỏ 1kg
100,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Củ 2019

Tên CủGiá
Su Hào 1kg10,000
Nghệ 1kg17,000
Khoai Tây 1kg20,000
Khoai Sọ 1kg45,000
Khoai Môn 1kg45,000
Khoai Mỡ 1kg40,000
Khoai Mì 1kg10,000
Khoai Lang 1kg15,000
Hành Tây 1kg20,000
Gừng 1kg35,000
Củ Tỏi 1kg70,000
Củ Tam Thất 1kg350,000
Củ Súng 1kg340,000
Củ Sắn 1kg7,000
Củ Riềng 1kg25,000
Củ Năng 1kg35,000
Củ Mình Tinh 1kg160,000
Củ Lạc 1kg45,000
Củ Kiệu 1kg90,000
Củ Dong 1kg20,000
Củ Đinh Lăng 1kg150,000
Củ Dền 1kg12,000
Củ Cải Trắng 1kg13,000
Củ Cải Đỏ 1kg100,000
Củ Ấu 1kg60,000