Danh Sách Các Loại Tôm Cua Ốc Mực

Danh Sách Các Loại Tôm Danh Sách Các Loại Cua Danh Sách Các Loại Ốc Danh Sách Các Loại Sò Danh Sách Các Loại Mực

Tên Tôm Cua Ốc MựcGiá
Tu Hài 1 kg420,000
Tôm Tít 1 kg750,000
Tôm Thẻ 1 kg140,000
Tôm Sú 1 kg170,000
Xem Thêm
Tôm Tít 1 kg
750,000
Xem chi tiết
Tôm Thẻ 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Tôm Sú 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Tôm Sắt 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Tôm Hùm Tre 1 kg
900,000
Xem chi tiết
Tôm Hùm Sen 1 kg
800,000
Xem chi tiết
Tôm Hùm Sao 1 kg
700,000
Xem chi tiết
Tôm Hùm 1 kg
700,000
Xem chi tiết
Tôm Hùm Baby 1 kg
700,000
Xem chi tiết
Tôm Đất 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Tôm Càng Xanh 1 kg
160,000
Xem chi tiết
Sò Lông 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Sò Huyết 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Sò Dương 1 kg
250,000
Xem chi tiết
Sò Điệp 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Sò Cổ Đại 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Ốc Vú Nàng 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Ốc Vòi Voi 1 kg
1,150,000
Xem chi tiết
Ốc Tỏi 1 kg
250,000
Xem chi tiết
Ốc Tai Tượng 1 kg
280,000
Xem chi tiết
Ốc Sư Tử 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Ốc Nhung 1 kg
250,000
Xem chi tiết
Ốc Nhảy 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Ốc Muỗng 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Ốc Mượn Hồn 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Ốc Móng Tay 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Ốc Mỡ 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Ốc Mặt Trăng 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Ốc Len 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Ốc Lá 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Ốc Khế 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Ốc Hương 1 kg
380,000
Xem chi tiết
Ốc Hoàng Hậu 1 kg
450,000
Xem chi tiết
Ốc Giác 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Ốc Gai 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Ốc Đỏ 1 kg
250,000
Xem chi tiết
Ốc Đắng 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Ốc Chồng đực 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Ốc Cánh Tiên 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Ốc Cà Na 1 kg
85,000
Xem chi tiết
Ốc Bưu Vàng 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Ốc Bưu Đồng 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Ốc Bướm 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Ốc Bàn Tay 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Nhum Biển 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Ngao Vàng 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Ngao Hoa 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Mực Xà 1 kg
50,000
Xem chi tiết
Mực Sữa 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Mực Ống Trứng 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Mực Ống 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Mực Nang 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Mực Lá 1 kg
260,000
Xem chi tiết
Hàu Sữa 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Ếch Đồng 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Cua Huỳnh Đế 1 kg
850,000
Xem chi tiết
Cua Đồng 1 kg
50,000
Xem chi tiết
Cua Biển 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Còng Biển 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Con Rươi 1 kg
400,000
Xem chi tiết
Con Ruốc 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Chem Chép 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Cáy Biển 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Bạch Tuộc 1 kg
150,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Tôm Cua Ốc Mực 2019

Tên Tôm Cua Ốc MựcGiá
Tu Hài 1 kg420,000
Tôm Tít 1 kg750,000
Tôm Thẻ 1 kg140,000
Tôm Sú 1 kg170,000
Tôm Sắt 1 kg130,000
Tôm Hùm Tre 1 kg900,000
Tôm Hùm Sen 1 kg800,000
Tôm Hùm Sao 1 kg700,000
Tôm Hùm 1 kg700,000
Tôm Hùm Baby 1 kg700,000
Tôm He 1 kg300,000
Tôm Đất 1 kg180,000
Tôm Càng Xanh 1 kg160,000
Tép 1 kg140,000
Sò Mai 1 kg180,000
Sò Lông 1 kg30,000
Sò Huyết 1 kg70,000
Sò Dương 1 kg250,000
Sò Điệp 1 kg120,000
Sò Cổ Đại 1 kgLiên hệ
Ốc Vú Nàng 1 kg100,000
Ốc Vòi Voi 1 kg1,150,000
Ốc Tỏi 1 kg250,000
Ốc Tai Tượng 1 kg280,000
Ốc Sư Tử 1 kg150,000
Ốc Nhung 1 kg250,000
Ốc Nhảy 1 kg150,000
Ốc Muỗng 1 kg120,000
Ốc Mượn Hồn 1 kgLiên hệ
Ốc Móng Tay 1 kg100,000
Ốc Mỡ 1 kg300,000
Ốc Mặt Trăng 1 kg140,000
Ốc Len 1 kg180,000
Ốc Lá 1 kgLiên hệ
Ốc Khế 1 kg220,000
Ốc Hương 1 kg380,000
Ốc Hoàng Hậu 1 kg450,000
Ốc Giác 1 kg100,000
Ốc Gai 1 kg140,000
Ốc Đỏ 1 kg250,000
Ốc Đắng 1 kg80,000
Ốc Chồng đực 1 kg60,000
Ốc Cánh Tiên 1 kgLiên hệ
Ốc Cà Na 1 kg85,000
Ốc Bưu Vàng 1 kg40,000
Ốc Bưu Đồng 1 kg60,000
Ốc Bướm 1 kgLiên hệ
Ốc Bàn Tay 1 kg20,000
Nhum Biển 1 kg100,000
Ngêu 1 kg50,000
Ngao Vàng 1 kg80,000
Ngao Hoa 1 kg150,000
Mực Xà 1 kg50,000
Mực Sữa 1 kg150,000
Mực Ống Trứng 1 kg200,000
Mực Ống 1 kg220,000
Mực Nang 1 kg140,000
Mực Lá 1 kg260,000
Hàu Sữa 1 kg70,000
Ghẹ 1 kg300,000
Ếch Đồng 1 kg60,000
Cua Huỳnh Đế 1 kg850,000
Cua Đồng 1 kg50,000
Cua Biển 1 kg200,000
Còng Biển 1 kgLiên hệ
Con Rươi 1 kg400,000
Con Ruốc 1 kg20,000
Chem Chép 1 kg120,000
Cáy Biển 1 kg120,000
Bạch Tuộc 1 kg150,000
Ba Khía 1 kg80,000