Danh Sách Các Loại Rau

Rau rất cần thiết trong bữa ăn của gia đình

Tên RauGiá
Tỏi Tây 1 kg40,000
Thân Chuối Non 1 kg30,000
Súp Lơ Xanh 1 kg45,000
Súp Lơ Trắng 1 kg42,000
Xem Thêm
Tỏi Tây 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Thân Chuối Non 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Súp Lơ Xanh 1 kg
45,000
Xem chi tiết
Súp Lơ Trắng 1 kg
42,000
Xem chi tiết
Rong Biển Khô 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Rau Nhút 1 kg
10,000
Xem chi tiết
Rau Muống 1 kg
25,000
Xem chi tiết
Rau Mồng Tơi 1 kg
18,000
Xem chi tiết
Rau Đắng 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Rau Chân Vịt 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Ớt Xiêm Xanh 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Ớt Sừng 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Ớt Đỏ 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Ớt Chuông 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Măng Tây 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Măng Mạnh Tông 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Khổ Qua Rừng 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Khổ Qua 1 kg
15,000
Xem chi tiết
Hoa Chuối 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Đọt Lang 1 kg
34,000
Xem chi tiết
Đọt Bí 1 kg
50,000
Xem chi tiết
Dọc Mùng 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Củ Sen 1 kg
110,000
Xem chi tiết
Củ Hủ Dừa 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Chuối Xanh 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Cây Đậu Đũa 1 kg
14,000
Xem chi tiết
Cần Tây 1 kg
15,000
Xem chi tiết
Cải Xoong 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cải Ngựa 1 kg
3,000,000
Xem chi tiết
Cải Dầu 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cải Đắng 1 kg
9,000
Xem chi tiết
Cà Rốt 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Cà Chua Bi 1 kg
50,000
Xem chi tiết
Bông Thiên Lý 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Bông Súng 1 kg
30,000
Xem chi tiết
Bông Cải Xanh 1 kg
35,000
Xem chi tiết
Bông Cải Trắng 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Bông Atiso Tươi 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Bông Atiso Khô 1 kg
350,000
Xem chi tiết
Bí Ngòi Xanh 1 kg
9,000
Xem chi tiết
Bí Ngòi Đỏ 1 kg
15,000
Xem chi tiết
Bí Đỏ 1 kg
12,000
Xem chi tiết
Bắp Cải Xanh 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Bắp Cải Tím 1 kg
38,500
Xem chi tiết
Bắp Cải Thảo 1 kg
20,000
Xem chi tiết
Bắp Cải 1 kg
15,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Rau 2019

Tên RauGiá
Tỏi Tây 1 kg40,000
Thân Chuối Non 1 kg30,000
Súp Lơ Xanh 1 kg45,000
Súp Lơ Trắng 1 kg42,000
Rong Biển Khô 1 kg600,000
Rau Nhút 1 kg10,000
Rau Muống 1 kg25,000
Rau Mồng Tơi 1 kg18,000
Rau Má 1 kg50,000
Rau Đắng 1 kg40,000
Rau Chân Vịt 1 kgLiên hệ
Ớt Xiêm Xanh 1 kg130,000
Ớt Sừng 1 kg70,000
Ớt Đỏ 1 kg30,000
Ớt Chuông 1 kg60,000
Mướp 1 kg18,000
Măng Tây 1 kg150,000
Măng Mạnh Tông 1 kg20,000
Khổ Qua Rừng 1 kg80,000
Khổ Qua 1 kg15,000
Hoa Chuối 1 kg30,000
Hoa Bí 1 kg50,000
Dưa Leo 1 kg25,000
Đọt Lang 1 kg34,000
Đọt Bí 1 kg50,000
Dọc Mùng 1 kg20,000
Củ Sen 1 kg110,000
Củ Hủ Dừa 1 kg120,000
Chuối Xanh 1 kg30,000
Cây Đậu Đũa 1 kg14,000
Cần Tây 1 kg15,000
Cải Xoong 1 kg90,000
Cải Ngựa 1 kg3,000,000
Cải Dầu 1 kgLiên hệ
Cải Đắng 1 kg9,000
Cà Tím 1 kg16,000
Cà Rốt 1 kg20,000
Cà Chua 1 kg14,000
Cà Chua Bi 1 kg50,000
Bông Thiên Lý 1 kg70,000
Bông Súng 1 kg30,000
Bông Cải Xanh 1 kg35,000
Bông Cải Trắng 1 kg40,000
Bông Atiso Tươi 1 kg100,000
Bông Atiso Khô 1 kg350,000
Bí Xanh 1 kg19,000
Bí Ngòi Xanh 1 kg9,000
Bí Ngòi Đỏ 1 kg15,000
Bí Đỏ 1 kg12,000
Bí Đao 1 kg12,000
Bắp Cải Xanh 1 kg40,000
Bắp Cải Tím 1 kg38,500
Bắp Cải Thảo 1 kg20,000
Bắp Cải 1 kg15,000