Liên Hệ 091 832 7819 để đặt quảng cáo

Danh Sách Các Loại Khô Cá

Khô Cá là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ. Khô cá được dùng làm thức ăn chơi hoặc chế biến nấu lên làm các món ăn

Tên Khô CáGiá
Tôm Khô 1 kg780,000
Mực Muối 1 kg235,000
Mực Khô Dẻo 1 kg640,000
Khô Tắc Kè 1 kg180,000
Xem Thêm
Tôm Khô 1 kg
780,000
Xem chi tiết
Mực Muối 1 kg
235,000
Xem chi tiết
Mực Khô Dẻo 1 kg
640,000
Xem chi tiết
Khô Tắc Kè 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Khô Rắn Đồng 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Khô Nháy 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Khô Mực 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Khô Mực 1 Nắng 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Khô Ếch 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Khô Cá Úc 1 kg
240,000
Xem chi tiết
Khô Cá Trích 1 kg
108,000
Xem chi tiết
Khô Cá Trèn Bầu 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Khô Cá Trê 1 kg
250,000
Xem chi tiết
Khô Cá Tra Phồng 1 kg
230,000
Xem chi tiết
Khô Cá Thu Bè 1 kg
138,000
Xem chi tiết
Khô Cá Thòi Lòi 1 kg
420,000
Xem chi tiết
Khô Cá Thiều 1 kg
650,000
Xem chi tiết
Khô Cá Suốt 1 kg
350,000
Xem chi tiết
Khô Cá Sặc Trứng 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Khô Cá Sặc Rằn 1 kg
450,000
Xem chi tiết
Khô Cá Sặc 1 kg
220,000
Xem chi tiết
Khô Cá Sặc Bướm 1 kg
275,000
Xem chi tiết
Khô Cá Ó Sao 1 kg
1,900,000
Xem chi tiết
Khô Cá Nhồng 1 kg
174,000
Xem chi tiết
Khô Cá Nhái 1 kg
167,000
Xem chi tiết
Khô Cá Mối 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Khô Cá Mó 1 kg
238,000
Xem chi tiết
Khô Cá Lưỡi Trâu 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Khô Cá Lóc 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Khô Cá Lìm Kìm 1 kg
420,000
Xem chi tiết
Khô Cá Lau Kiếng 1 kg
360,000
Xem chi tiết
Khô Cá Khoai 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Khô Cá Kèo 1 kg
400,000
Xem chi tiết
Khô Cá Đuối 1 kg
290,000
Xem chi tiết
Khô Cá Đuối Đen 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Khô Cá Đục Rút Xương 1 kg
227,000
Xem chi tiết
Khô Cá Dứa 1 Nắng 1 kg
245,000
Xem chi tiết
Khô Cá Đù 1 kg
185,000
Xem chi tiết
Khô Cá Đổng 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Khô Cá Dãnh 1 kg
245,000
Xem chi tiết
Khô Cá Cơm Sọc Trắng 1 kg
167,000
Xem chi tiết
Khô Cá Cơm Sọc Đen 1 kg
148,000
Xem chi tiết
Khô Cá Cơm 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Khô Cá Chỉ Vàng 1 kg
175,000
Xem chi tiết
Khô Cá Chạch 1 kg
505,000
Xem chi tiết
Khô Cá Bống Trắng 1 kg
225,000
Xem chi tiết
Khô Cá Bống Sữa 1 kg
226,000
Xem chi tiết
Khô Cá Bống Biển 1 kg
167,000
Xem chi tiết
Khô Cá Bò 1 kg
230,000
Xem chi tiết
Khô Cá Bè Trang 1 kg
450,000
Xem chi tiết
Bánh Tráng Cá Cơm 1 kg
215,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Khô Cá 2019

Tên Khô CáGiá
Tôm Khô 1 kg780,000
Mực Muối 1 kg235,000
Mực Khô Dẻo 1 kg640,000
Khô Tắc Kè 1 kg180,000
Khô Rắn Đồng 1 kg500,000
Khô Nháy 1 kg600,000
Khô Mực 1 kg600,000
Khô Mực 1 Nắng 1 kg300,000
Khô Ếch 1 kg300,000
Khô Cá Úc 1 kg240,000
Khô Cá Trích 1 kg108,000
Khô Cá Trèn Bầu 1 kg500,000
Khô Cá Trê 1 kg250,000
Khô Cá Tra Phồng 1 kg230,000
Khô Cá Thu Bè 1 kg138,000
Khô Cá Thòi Lòi 1 kg420,000
Khô Cá Thiều 1 kg650,000
Khô Cá Suốt 1 kg350,000
Khô Cá Sặc Trứng 1 kg220,000
Khô Cá Sặc Rằn 1 kg450,000
Khô Cá Sặc 1 kg220,000
Khô Cá Sặc Bướm 1 kg275,000
Khô Cá Ó Sao 1 kg1,900,000
Khô Cá Nhồng 1 kg174,000
Khô Cá Nhái 1 kg167,000
Khô Cá Mối 1 kg200,000
Khô Cá Mó 1 kg238,000
Khô Cá Lưỡi Trâu 1 kg150,000
Khô Cá Lóc 1 kg300,000
Khô Cá Lìm Kìm 1 kg420,000
Khô Cá Lau Kiếng 1 kg360,000
Khô Cá Khoai 1 kg150,000
Khô Cá Kèo 1 kg400,000
Khô Cá Đuối 1 kg290,000
Khô Cá Đuối Đen 1 kg500,000
Khô Cá Đục Rút Xương 1 kg227,000
Khô Cá Dứa 1 Nắng 1 kg245,000
Khô Cá Đù 1 kg185,000
Khô Cá Đổng 1 kg170,000
Khô Cá Dãnh 1 kg245,000
Khô Cá Cơm Sọc Trắng 1 kg167,000
Khô Cá Cơm Sọc Đen 1 kg148,000
Khô Cá Cơm 1 kg200,000
Khô Cá Chỉ Vàng 1 kg175,000
Khô Cá Chạch 1 kg505,000
Khô Cá Bống Trắng 1 kg225,000
Khô Cá Bống Sữa 1 kg226,000
Khô Cá Bống Biển 1 kg167,000
Khô Cá Bò 1 kg230,000
Khô Cá Bè Trang 1 kg450,000
Bánh Tráng Cá Cơm 1 kg215,000