Danh Sách Các Loại Cá Sông

Cá sông là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.

Tên Cá SôngGiá
Lươn 1 kg180,000
Cá Xác Sọc 1 kg178,000
Cá Vược 1 kg135,000
Cá Vồ Đém 1 kgLiên hệ
Xem Thêm
Cá Xác Sọc 1 kg
178,000
Xem chi tiết
Cá Vược 1 kg
135,000
Xem chi tiết
Cá Vồ Đém 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Vồ Cờ 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Trổng 1 kg
35,000
Xem chi tiết
Cá Trích 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Trèn 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Cá Trê 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Cá Trao Tráo 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Cá Trắm Cỏ 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Cá Tra Bần 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Cá Thòi Lòi 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Cá Thát Lát 1 kg
280,000
Xem chi tiết
Cá Tai Tượng 1 kg
85,000
Xem chi tiết
Cá Sặc Vện 1 kg
35,000
Xem chi tiết
Cá Sặc Rằn 1 kg
35,000
Xem chi tiết
Cá Rồng 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Rô Phi 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Cá Rô Đồng 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Cá Nóc 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Nhói 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Cá Nheo 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Nhái 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Cá Ngát 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Mè Vinh 1 kg
38,000
Xem chi tiết
Cá Mè Lúi 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Cá Mè Hương 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Cá Mè Hôi 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Cá May 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Măng Rổ 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Lúi Sọc 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Lóc Bông 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Linh Rìa 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Cá Linh Ống 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Linh Gió 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Linh Chuối 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Cá Lìm Kìm 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Cá Lăng 1 kg
65,000
Xem chi tiết
Cá Khổng Tước 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Kết 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Hô 1 kg
4,000,000
Xem chi tiết
Cá He Vàng 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá He Đỏ 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Ét Mọi 1 kg
490,000
Xem chi tiết
Cá Éc Mọi 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Cá Duồng Bay 1 kg
350,000
Xem chi tiết
Cá Dứa 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Cá Diêu Hồng 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Cá Dầy 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Dảnh Trắng 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Cá Dảnh Bông 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Cá Cóc 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Chốt Trắng 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Chốt Sọc 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Chốt Cờ 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Chốt Chuột 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Chốt Chuối 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Chiên 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Chìa Vôi 1 kg
250,000
Xem chi tiết
Cá Chép 1 kg
75,000
Xem chi tiết
Cá Chành Dục 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Chạch Sông 1 kg
280,000
Xem chi tiết
Cá Chạch Lửa 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Chạch 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Bống Tượng 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Trứng 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Trắng 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Trân 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Sao 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Mắt Tre 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Bông Lau 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Cá Bống Dừa 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Đen 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Cát 1 kg
150,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Cá Sông 2019

Tên Cá SôngGiá
Lươn 1 kg180,000
Cá Xác Sọc 1 kg178,000
Cá Vược 1 kg135,000
Cá Vồ Đém 1 kgLiên hệ
Cá Vồ Cờ 1 kg200,000
Cá Trổng 1 kg35,000
Cá Trích 1 kg90,000
Cá Trèn 1 kg170,000
Cá Trê 1 kg120,000
Cá Trao Tráo 1 kg130,000
Cá Trắm Cỏ 1 kg60,000
Cá Tra 1 kg35,500
Cá Tra Bần 1 kg300,000
Cá Thòi Lòi 1 kg300,000
Cá Thát Lát 1 kg280,000
Cá Tai Tượng 1 kg85,000
Cá Sơn 1 kg80,000
Cá Sặc Vện 1 kg35,000
Cá Sặc Rằn 1 kg35,000
Cá Rồng 1 kgLiên hệ
Cá Rô Phi 1 kg60,000
Cá Rô Đồng 1 kg120,000
Cá Nóc 1 kgLiên hệ
Cá Nhói 1 kg140,000
Cá Nheo 1 kg100,000
Cá Nhái 1 kg170,000
Cá Ngát 1 kg100,000
Cá Nâu 1 kg60,000
Cá Mè Vinh 1 kg38,000
Cá Mè Lúi 1 kg40,000
Cá Mè Hương 1 kg40,000
Cá Mè Hôi 1 kg40,000
Cá Mè 1 kg38,000
Cá May 1 kgLiên hệ
Cá Măng Rổ 1 kgLiên hệ
Cá Lúi Sọc 1 kgLiên hệ
Cá Lóc 1 kg60,000
Cá Lóc Bông 1 kg80,000
Cá Linh Rìa 1 kg40,000
Cá Linh Ống 1 kg80,000
Cá Linh 1 kg80,000
Cá Linh Gió 1 kg80,000
Cá Linh Chuối 1 kg40,000
Cá Lìm Kìm 1 kg500,000
Cá Leo 1 kg350,000
Cá Lăng 1 kg65,000
Cá Khổng Tước 1 kgLiên hệ
Cá Kết 1 kg80,000
Cá Hú 1 kg45,000
Cá Hô 1 kg4,000,000
Cá He Vàng 1 kg600,000
Cá He Đỏ 1 kg600,000
Cá Ét Mọi 1 kg490,000
Cá Éc Mọi 1 kg180,000
Cá Duồng Bay 1 kg350,000
Cá Dứa 1 kg300,000
Cá Diêu Hồng 1 kg60,000
Cá Dầy 1 kg150,000
Cá Dảnh Trắng 1 kg70,000
Cá Dảnh Bông 1 kg70,000
Cá Cóc 1 kg100,000
Cá Chốt Trắng 1 kg90,000
Cá Chốt Sọc 1 kg90,000
Cá Chốt Cờ 1 kg90,000
Cá Chốt Chuột 1 kg90,000
Cá Chốt Chuối 1 kg90,000
Cá Chiên 1 kg600,000
Cá Chìa Vôi 1 kg250,000
Cá Chép 1 kg75,000
Cá Chành Dục 1 kg80,000
Cá Chạch Sông 1 kg280,000
Cá Chạch Lửa 1 kgLiên hệ
Cá Chạch 1 kg80,000
Cá Bống Tượng 1 kg150,000
Cá Bống Trứng 1 kg150,000
Cá Bống Trắng 1 kg150,000
Cá Bống Trân 1 kg150,000
Cá Bống Sao 1 kg150,000
Cá Bống Mắt Tre 1 kgLiên hệ
Cá Bông Lau 1 kg300,000
Cá Bống Dừa 1 kg150,000
Cá Bống Đen 1 kg150,000
Cá Bống Cát 1 kg150,000
Cá Basa 1 kg42,000