Liên Hệ 091 832 7819 để đặt quảng cáo

Danh Sách Các Loại Cá Sông

Cá sông là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.

Tên Cá SôngGiá
Lươn 1 kg180,000
Cá Xác Sọc 1 kg178,000
Cá Vược 1 kg135,000
Cá Vồ Đém 1 kgLiên hệ
Xem Thêm
Cá Xác Sọc 1 kg
178,000
Xem chi tiết
Cá Vược 1 kg
135,000
Xem chi tiết
Cá Vồ Đém 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Vồ Cờ 1 kg
200,000
Xem chi tiết
Cá Trổng 1 kg
35,000
Xem chi tiết
Cá Trích 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Trèn 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Cá Trê 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Cá Trao Tráo 1 kg
130,000
Xem chi tiết
Cá Trắm Cỏ 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Cá Tra Bần 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Cá Thòi Lòi 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Cá Thát Lát 1 kg
280,000
Xem chi tiết
Cá Tai Tượng 1 kg
85,000
Xem chi tiết
Cá Sặc Vện 1 kg
35,000
Xem chi tiết
Cá Sặc Rằn 1 kg
35,000
Xem chi tiết
Cá Rồng 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Rô Phi 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Cá Rô Đồng 1 kg
120,000
Xem chi tiết
Cá Nóc 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Nhói 1 kg
140,000
Xem chi tiết
Cá Nheo 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Nhái 1 kg
170,000
Xem chi tiết
Cá Ngát 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Mè Vinh 1 kg
38,000
Xem chi tiết
Cá Mè Lúi 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Cá Mè Hương 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Cá Mè Hôi 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Cá May 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Măng Rổ 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Lúi Sọc 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Lóc Bông 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Linh Rìa 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Cá Linh Ống 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Linh Gió 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Linh Chuối 1 kg
40,000
Xem chi tiết
Cá Lìm Kìm 1 kg
500,000
Xem chi tiết
Cá Lăng 1 kg
65,000
Xem chi tiết
Cá Khổng Tước 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Kết 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Hô 1 kg
4,000,000
Xem chi tiết
Cá He Vàng 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá He Đỏ 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Ét Mọi 1 kg
490,000
Xem chi tiết
Cá Éc Mọi 1 kg
180,000
Xem chi tiết
Cá Duồng Bay 1 kg
350,000
Xem chi tiết
Cá Dứa 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Cá Diêu Hồng 1 kg
60,000
Xem chi tiết
Cá Dầy 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Dảnh Trắng 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Cá Dảnh Bông 1 kg
70,000
Xem chi tiết
Cá Cóc 1 kg
100,000
Xem chi tiết
Cá Chốt Trắng 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Chốt Sọc 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Chốt Cờ 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Chốt Chuột 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Chốt Chuối 1 kg
90,000
Xem chi tiết
Cá Chiên 1 kg
600,000
Xem chi tiết
Cá Chìa Vôi 1 kg
250,000
Xem chi tiết
Cá Chép 1 kg
75,000
Xem chi tiết
Cá Chành Dục 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Chạch Sông 1 kg
280,000
Xem chi tiết
Cá Chạch Lửa 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Chạch 1 kg
80,000
Xem chi tiết
Cá Bống Tượng 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Trứng 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Trắng 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Trân 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Sao 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Mắt Tre 1 kg
Liên hệ
Xem chi tiết
Cá Bông Lau 1 kg
300,000
Xem chi tiết
Cá Bống Dừa 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Đen 1 kg
150,000
Xem chi tiết
Cá Bống Cát 1 kg
150,000
Xem chi tiết

Bảng giá Danh Sách Các Loại Cá Sông 2019

Tên Cá SôngGiá
Lươn 1 kg180,000
Cá Xác Sọc 1 kg178,000
Cá Vược 1 kg135,000
Cá Vồ Đém 1 kgLiên hệ
Cá Vồ Cờ 1 kg200,000
Cá Trổng 1 kg35,000
Cá Trích 1 kg90,000
Cá Trèn 1 kg170,000
Cá Trê 1 kg120,000
Cá Trao Tráo 1 kg130,000
Cá Trắm Cỏ 1 kg60,000
Cá Tra 1 kg35,500
Cá Tra Bần 1 kg300,000
Cá Thòi Lòi 1 kg300,000
Cá Thát Lát 1 kg280,000
Cá Tai Tượng 1 kg85,000
Cá Sơn 1 kg80,000
Cá Sặc Vện 1 kg35,000
Cá Sặc Rằn 1 kg35,000
Cá Rồng 1 kgLiên hệ
Cá Rô Phi 1 kg60,000
Cá Rô Đồng 1 kg120,000
Cá Nóc 1 kgLiên hệ
Cá Nhói 1 kg140,000
Cá Nheo 1 kg100,000
Cá Nhái 1 kg170,000
Cá Ngát 1 kg100,000
Cá Nâu 1 kg60,000
Cá Mè Vinh 1 kg38,000
Cá Mè Lúi 1 kg40,000
Cá Mè Hương 1 kg40,000
Cá Mè Hôi 1 kg40,000
Cá Mè 1 kg38,000
Cá May 1 kgLiên hệ
Cá Măng Rổ 1 kgLiên hệ
Cá Lúi Sọc 1 kgLiên hệ
Cá Lóc 1 kg60,000
Cá Lóc Bông 1 kg80,000
Cá Linh Rìa 1 kg40,000
Cá Linh Ống 1 kg80,000
Cá Linh 1 kg80,000
Cá Linh Gió 1 kg80,000
Cá Linh Chuối 1 kg40,000
Cá Lìm Kìm 1 kg500,000
Cá Leo 1 kg350,000
Cá Lăng 1 kg65,000
Cá Khổng Tước 1 kgLiên hệ
Cá Kết 1 kg80,000
Cá Hú 1 kg45,000
Cá Hô 1 kg4,000,000
Cá He Vàng 1 kg600,000
Cá He Đỏ 1 kg600,000
Cá Ét Mọi 1 kg490,000
Cá Éc Mọi 1 kg180,000
Cá Duồng Bay 1 kg350,000
Cá Dứa 1 kg300,000
Cá Diêu Hồng 1 kg60,000
Cá Dầy 1 kg150,000
Cá Dảnh Trắng 1 kg70,000
Cá Dảnh Bông 1 kg70,000
Cá Cóc 1 kg100,000
Cá Chốt Trắng 1 kg90,000
Cá Chốt Sọc 1 kg90,000
Cá Chốt Cờ 1 kg90,000
Cá Chốt Chuột 1 kg90,000
Cá Chốt Chuối 1 kg90,000
Cá Chiên 1 kg600,000
Cá Chìa Vôi 1 kg250,000
Cá Chép 1 kg75,000
Cá Chành Dục 1 kg80,000
Cá Chạch Sông 1 kg280,000
Cá Chạch Lửa 1 kgLiên hệ
Cá Chạch 1 kg80,000
Cá Bống Tượng 1 kg150,000
Cá Bống Trứng 1 kg150,000
Cá Bống Trắng 1 kg150,000
Cá Bống Trân 1 kg150,000
Cá Bống Sao 1 kg150,000
Cá Bống Mắt Tre 1 kgLiên hệ
Cá Bông Lau 1 kg300,000
Cá Bống Dừa 1 kg150,000
Cá Bống Đen 1 kg150,000
Cá Bống Cát 1 kg150,000
Cá Basa 1 kg42,000